Yuu Watase

Yuu Watase debuted in the Shü¾†˜¼jo Comic manga anthology in 1989. She won the 43rd Shogakukan Manga Award with Ceres: Celestial Legend. One of her most famous works is Fushigi Yü¾˜¦˜¼gi, a series that has inspired the prequel Fushigi Yü¾˜¦˜¼gi: Genbu Kaiden. In 2008, Arata: The Legend started serialization in Weekly Shonen Sunday.