DALAI LAMA

DALAI  LAMA

Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 ten thật la Đăng-chau Gia-mục-thố (tiếng Tạng: Tenzin Gyatso, Theo cong trinh nghien cứu ca nhan vừa qua của giao sư Eric Sharp, thuộc Đại học Sydney, Uc thi trong số những thanh Vung Đong Bắc Tay Tạng vao ngay 6 thang 7 năm 1935 trong một gia đinh nong dan, vung Đong Bắc Tay Tạng vao ngay 6 thang 7 n được thừa nhận trở thanh vị Đạt-Lạt ma thứ 14 la Lhamo Dhondup Sư được thừa nhận la Đạt-lại Lạt-ma vao năm 2 tuổi theo truyền thền th&

Đạt-lại Lạt-ma la hiện than long từ của chư Phật va Bồ Tat, người chọn con đư Danh hiệu Đạt-lại Read More chevron_right